กำลังโหลดห้องแชต ...
กรุณารอซักครู่

The source code

/var/www/clients/client896/web291/web/demo/demo63_in_thai.php


<?php

require_once dirname(__FILE__)."/../src/phpfreechat.class.php";

$params["serverid"]      = md5(__FILE__); // calculate a unique id for this chat
$params["language"]      = "th_TH";
$chat = new phpFreeChat$params );

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>phpFreeChat demo</title>
  </head>

  <body>
    <?php $chat->printChat(); ?>

<?php
  
// print the current file
  
echo "<h2>The source code</h2>";
  
$filename __FILE__;
  echo 
"<p><code>".$filename."</code></p>";
  echo 
"<pre style=\"margin: 0 50px 0 50px; padding: 10px; background-color: #DDD;\">";
  
$content file_get_contents($filename);
  
highlight_string($content);
  echo 
"</pre>";
?>

  </body>
</html>